Pozzetti portapalo

Pozzetto portapalo 50x70x50

Pozzetto portapalo 70x104x80

Pozzetto portapalo 70x111x80  

Pozzetto portapalo 80x80x80 

Pozzetto portapalo 100x100x100